Bokken

1. Suburi

Kiritsuke

Kirisage

Kiriage

Kirikaeshi

Yokomenuchi (kesa giri)

Chudan tsuki and jodan tsuki

Ni ho giri #1, #2

Shi ho giri #1, #2

9 defensive positions

2. Hangeki (counter attacks)

2.1 Hangeki against shomenuchi attack

Kiritsuke

Kirisage

Kirikaeshi

Kiriage

Jodan tsuki #1

Jodan tsuki #2

Uke nagashi (nagashi uchi)

Maki otoshi

Suri otoshi

Kiri otoshi

Suriage

Suihei giri

Maki uchi otoshi

Reverse kesa giri

3. Kumitachi

Ichi no tachi

Ni no tachi

San no tachi

Yon no tachi

Go no tachi

Ki musubi no tachi

4. Sugano sensei's sword system - partner practice patterns

Sugano Shihan Sword System Ichi no ken explained

Sugano Shihan Sword System Ni no ken explained

Sugano Shihan Sword System San no ken explained