Nikyo

Aihanmi katatetori nikyo omote

Aihanmi katatetori nikyo ura

Aihanmi katatetori nikyo omote with tanto

Shomenuchi nikyo omote-ura

Suwari waza shomenuchi nikyo omote-ura

Ushiro tekubitori nikyo #1 omote-ura