Ikkyo

Aihanmi katatetori ikkyo omote - ura

Shomenuchi ikkyo omote - ura