Ikkyo

Aihanmi katatetori ikkyo omote - ura

Katatetori ikkyo omote - ura

Shomenuchi ikkyo omote - ura

Suwari waza shomenuchi ikkyo omote - ura

Ushiro tekubitori ikkyo omote - ura