Shihonage

Aihanmi katatetori shihonage omote

Aihanmi katatetori shihonage ura

Shomenuchi shihonage omote-ura

Yokomenuchi shihonage omote

Yokomenuchi shihonage ura

Ushiro tekubitori shihonage omote-ura