Shihonage

Aihanmi katatetori shihonage omote

Aihanmi katatetori shihonage ura

Yokomenuchi shihonage omote

Yokomenuchi shihonage ura