Yonkyo

Aihanmi katatetori yonkyo omote

Aihanmi katatetori yonkyo ura

Shomenuchi yonkyo omote-ura

Suwari waza shomenuchi yonkyo omote-ura

Ushiro tekubitori yonkyo omote-ura